ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

Loading...
loading...

สื่อการเรียนการสอนนี้จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เเก่เยาวชนทั้งหลายในด้านการเกษตรกรรม ซึ่งหากเนื้อหาหรือรายละเอียดภายในสื่อการเรียนการสอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางเราคณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ทางคณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆในโครงการในพระราชดำริ ตำบลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับฐานการเรียนรู้สวนทนชุดนี้
_________________________________________________________________
รายชื่อผู้จัดทำ
1. นายจรัฎฐ์ ก่อถิรวัสส์ - วิศวะกรรมเครื่องกล
2. นายณัฐวุฒิ กริ่มวงษ์รัตน์ - วิศวะกรรมเครื่องกล
3. นายปารเมศ ชุมภูชนะภัย - วิศวะกรรมเครื่องกล
4. นายรณฤทธิ์ อู่ทอง - คณิตศาสตร์สถิติ
5. นางสาวรัชนีกร แซ่ลี้ – เคมี
6. นางสาว Le Thu Trang – Biology Teacher Education (เวียดนาม)

Credit: Pu Paë